.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať obsah tohto Návštevného poriadku ako aj určovať dátum a čas jeho účinnosti.

Otváracie hodiny centra

Nákupná pasáž

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Otváracia doba parkoviska: 5:00 – 1:00h

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

3h zdarma

6h zdarma

Po prekročení limitu je parkovanie spoplatnené 2€/hod

Interaktívna mapa centra

-1B -1Bb -1Ab -1Bc -1Ba 120 122 123 121 118 119 132 130 130a 132a R5 R4a 126 K2 K1 K 3 K 4 K 5 K9 K8 K7 127 125 124 R5A 128 129 133 134 136 135 R4 R3 R2 102 101c 143 142 144 103 102a 101b 104 146 147 109 112 105 101 101a 138 141 137 114 117 116 115 113 K 6 222 219 220 221 245 246 223 242 243 244 205 206 207 210 211 209 212 213 214 215 216 234 226 225 241 240 231 227 228 224 201 202 203

Kontakty

Nákupné centrum

Napervillská 5, 949 01 Nitra

Email: info@promenadanitra.sk

Tel.: +421 372 000 015

Infopult

Email: info@promenadanitra.sk

Tel.: +421 372 000 011

Pondelok – Nedeľa 10:00 – 19:00

Sociálne siete

MANAŽMENT CENTRA

Sekretariát

Ing. Lucia Važecká
Email: vazecka@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 015

Riaditeľka

PhDr. Petra Pupák Waldnerová, PhD.
Email: waldnerova@promenadanitra.sk

Marketing & PR

Mgr. Lukáš Šutka
Email: sutka@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 013

Technický úsek

Mgr. Igor Gabčo
Email: gabco@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 014
Ľudovít Fazekaš
Email: fazekas@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 014

Fakturácia

Ing. Andrea Polívková
Email: polivkova@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 014

ŽIADOSŤ O PRENÁJOM

  Parkovanie

  PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA V OC PROMENADA

  Otváracia doba parkoviska : Pondelok – Nedeľa                5:00 – 1:00 hod.

  Parkovanie v OC PROMENADA t. j. v podzemnom parkovisku, parkovacom dome a na streche je pre návštevníkov spoplatňované nasledovne:

  • počas pracovných dní – prvé 3 hodiny počas kalendárneho dňa zdarma, potom každá ďalšia začatá hodina 2,-€ vrátane DPH počas kalendárneho dňa,
  • počas víkendov a sviatkov – prvých 6 hodín počas kalendárneho dňa zdarma, potom každá ďalšia začatá hodina 2,-€ vrátane DPH počas kalendárneho dňa.

  Platobné stanice na úhradu parkovného prijímajú mince v nominálnej hodnote 0,50€, 1€, 2€ a bankovky v nominálnej hodnote 5€, 10€ a 20€.

  .

  Doba parkovania pre jedno vozidlo sa v rámci jedného kalendárneho dňa sčítava, teda do výslednej ceny sa zarátava trvanie všetkých návštev obchodného centra. Úhradou parkovného nevzniká nárok na bezplatné parkovanie počas zvyšnej časti kalendárneho dňa a služba sa pokladá za dodanú. Opätovným vjazdom do parkoviska sa zakladá dodanie novej služby.

  V prípade opustenia parkovacích priestorov na dobu minimálne 3 hodiny sú opätovne prvé 3 hodiny parkovania zdarma počas pracovných dní (resp. 6 hodín počas víkendov alebo sviatkov).

  Doba parkovania je evidovaná prostredníctvom parkovacieho lístka, ktorý vodič dostane pri vjazde do parkoviska.

  V prípade straty lístka zaplatí vodič sumu 25,- €, ak systém neeviduje ŠPZ vozidla.

  Úhrada poplatku za parkovanie sa vykonáva pred výjazdom z parkoviska OC PROMENADA. Úhradu je možné vykonať použitím parkovacieho lístka prostredníctvom 5 automatických registračných pokladní umiestnených v priestoroch OC PROMENADA. Zároveň je možné využiť bezkontaktnú platbu dostupnú na výjazdových stojanoch.

  V prípade, že požadujete doklad o zaplatení, zvoľte túto možnosť v automatickej pokladni.

  Vodič je povinný opustiť parkovisko do 15 minút od zaplatenia parkovného. V prípade, že tak neurobí a automatická výjazdová závora mu neumožní odjazd, je povinný sa opätovne odobrať k automatickej pokladni a doplatiť vzniknutý nedoplatok.

  Pri problémoch spojených s platením alebo parkovaním je možné komunikovať s obsluhou parkoviska prostredníctvom komunikátora, ktorý je umiestnený na každom vjazdovom a výjazdovom stojane a na každej pokladni.

  Zákaz parkovať na streche v čase od 24.00 hod do 07.00 hod.

  Zákaz parkovania v parkovacom dome, na streche a podzemnom parkovisku mimo vyhradených miest na parkovanie.

  Povinnosť na parkovisku rešpektovať miesta vyhradené pre telesne postihnutých návštevníkov.

  Fajčenie a manipulovanie s otvoreným ohňom je vo všetkých parkovacích zónach zakázané.

  Parkovanie vozidiel s pohonom LPG je na parkovisku zakázané. Vo všetkých parkovacích zónach je zakázaný vjazd s prívesným vozíkom.

  Maximálna povolená rýchlosť vozidiel vo všetkých parkovacích zónach je 20km/h.

  Vjazd vo všetkých parkovacích zónach je povolený len vozidlám s maximálnou výškou do 210 cm, v prípade, ak sa v parkovacích zónach nachádzajú lokálne miesta s nižšou výškou, sú zreteľne označené.

  Vodiči sú povinní neobmedzovať ostatné vozidlá pri vjazdoch a výjazdoch.

  Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané bezdôvodne používať klaksón.

  Vodič vozidla (a spolucestujúci) sa nemôžu zbytočne a neopodstatnene zdržiavať v priestoroch parkoviska.

  Chodcom je zakázané zdržiavať sa v priestoroch vjazdov a výjazdov z parkovacích zón, ako aj v priestoroch celého podzemného parkoviska a aj v priestoroch parkovacieho domu.

  Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané odstavovať nepojazdné vozidlá alebo vozidlá inak nespôsobilé jazdy.

  Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané nechávať zbytočne či neopodstatnene zapnutý motor.

  Majiteľ/vodič vozidla je zodpovedný za všetky škody spôsobené svojím vozidlom na zdraví a majetku. Vznik takejto škody je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poškodenej osobe a prevádzkovateľovi verejného parkoviska.

  Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok vo všetkých parkovacích zónach OC PROMENADA.

  Návštevníci sú povinní parkovať len na vyznačených parkovacích plochách.

  Vo všetkých parkovacích zónach platia všeobecne platné pravidlá cestnej premávky.

  Priestory vo všetkých parkovacích zónach OC PROMENADA sú snímané priemyselnými kamerami. Návštevník parkoviska vstupom do priestorov parkoviska dáva súhlas s vyhotovením a použitím záznamu z priemyselnej kamery.

  Parkovacie zóny OC PROMENADA nie sú strážené a prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené na vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón a za škody na veciach umiestnených vo vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón.

  Pri odchode od zaparkovaného vozidla sú návštevníci povinní ho riadne uzamknúť a zabezpečiť bezpečnostným zariadením, pokiaľ je súčasťou vozidla. Návštevníci sú tiež povinní neponechávať cenné veci (napr. notebook, mobil atď.) na viditeľných miestach vo vnútri zaparkovaných vozidiel. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie či akékoľvek poškodenie týchto vecí.

  Parkovanie pre motocykle je v parkovisku bezplatné. Pri vjazde vodič motorky zazvoní na komunikátor na parkovacej rampe, počká na reakciu parkovacej služby, ktorá mu rampu otvorí. Pri výjazde je potrebné zopakovať rovnaký postup.

  Parkovanie pre motocykle je v parkovacích zónach na to určených zdarma neobmedzene, nie však dlhodobo. Za dlhodobé parkovanie sa považuje odstavenie vozidla na parkovisku na dobu dlhšiu ako 24 hodín.

  V prípade, ak chcete parkovisko v OC PROMENADA využívať pravidelne, existuje možnosť zakúpenia paušálu. Paušál – možnosť parkovania počas otváracej doby parkoviska je pre jedno vozidlo spoplatnený sumou 100 eur bez DPH / mesiac. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@promenadanitra.sk.

  NABÍJACIE STANICE ELEKTROMOBILOV

  .

  Majitelia elektromobilov si môžu svoje zariadenia dobiť na dvoch nabíjacích staniciach / spolu 4 miesta / v podzemnom parkovisku OC PROMENADA Nitra.

  Dve miesta, 2×22 kW AC (Typ 2 zásuvka / Typ 2 kábel)

  -Stanovište pre dlhodobé nabíjanie pomalým prúdom s výkonmi od 3,5 kW do 22 kW, v závislosti od typu elektromobilu. Typ konektora : 2x Plug Type 2 so špirálovým káblom.

  Vhodné pre nabíjania s časom dlhším ako 2 hodiny.
  Možnosť nabíjať naraz až dva elektromobily.
  Jednoduché a bezpečné použitie.

  Dve miesta, 60 kW DC

  Na stanovišti je možné nabíjať dve vozidlá naraz. Typ konektora: 1x CHAdeMO, 1x CCS Combo 2. V prípade nabíjania dvoch vozidiel naraz sa nabíjací výkon 60 kW rozdelí medzi obe vozidlá.

  Jednoduché a bezpečné použitie.

  Detské ihriská

  .

  NÁVŠTEVNÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA INTERIÉR

  Po vstupe do priestoru areálu ihriska je každý návštevník povinný zoznámiť sa a dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku. Tento poriadok je určený pre dodržiavanie platných predpisov k ochrane zdravia a bezpečnosti návštevníkov areálu a musí byť bezpodmienečne dodržiavaný.

  Ihrisko je zriadené pre deti do 12 rokov. Prístup detí do 6 rokov je povolený len v doprovode dospelej osoby a ich vstup do hernej zóny je povolený výhradne pri zabezpečení trvalého dozoru dospelej zodpovednej osoby.

  NA DETSKOM IHRISKU JE ZAKÁZANÉ:

  • Vstupovať so psami a inými zvieratami
  • Zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom
  • Znečisťovať priestor detského ihriska odpadkami
  • Fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať akékoľvek iné omamné látky
  • Poškodzovať zariadenie ihriska a okolia
  • Používať herné prvky k iným účelom a iným spôsobom, než k akému sú určené
  • Používať herné prvky v prípade, že je zreteľne viditeľné jeho poškodenie, alebo je na herných prvkoch vada zreteľne označená

  NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ:

  • Rešpektovať návštevný poriadok a pokyny správcu ihriska
  • Chovať sa slušne a zodpovedne tak, aby neohrozoval ostatných ani sám seba
  • Dodržovať čistotu a poriadok

  NÁVŠTEVNÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA EXTERIÉR

  Po vstupe do priestoru areálu ihriska je každý návštevník povinný zoznámiť sa a dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku. Tento poriadok je určený pre dodržiavanie platných predpisov k ochrane zdravia a bezpečnosti návštevníkov areálu a musí byť bezpodmienečne dodržiavaný.

  Ihrisko je zriadené pre deti do 12 rokov. Prístup detí do 6 rokov je povolený len v doprovode dospelej osoby a ich vstup na herné prvky je povolený výhradne pri zabezpečení trvalého dozoru dospelej zodpovednej osoby.

  NA DETSKOM IHRISKU JE ZAKÁZANÉ:

  • Vstupovať so psami a inými zvieratami
  • Zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom
  • Znečisťovať priestor detského ihriska odpadkami a sprejerskými nápismi
  • Fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať akékoľvek iné omamné látky
  • Poškodzovať zariadenie ihriska a okolia
  • Používať herné prvky k iným účelom a iným spôsobom, než k akému sú určené
  • Jazdiť na bicykli, kolobežke, korčuliach a iných prostriedkoch
  • Nocovať
  • Používať herné prvky v prípade, že je zreteľne viditeľné jeho poškodenie, alebo je na herných prvkoch vada zreteľne označená

  NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ:

  • Rešpektovať návštevný poriadok a pokyny správcu ihriska
  • Chovať sa slušne a zodpovedne tak, aby neohrozoval ostatných ani sám seba
  • Dodržovať čistotu a poriadok

  NEWSLETTER

  Ak chcete mať informácie medzi prvými,
  pošlite nám váš e-mail a budete vedieť všetko a včas.