Informácie

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK OC PROMENADA

Účelom Návštevného poriadku OC PROMENADA  je stanoviť jednotné pravidlá platné a všeobecne záväzné v celom areáli OC PROMENADA (t.j. v interiéri aj exteriéri OC PROMENADA, najmä v budove, na parkovisku, na komunikáciách a na ostatných priľahlých zelených i spevnených plochách). Každá osoba vstupom do Centra akceptuje podmienky Prevádzkového poriadku a zaväzuje sa ním bez výhrad riadiť. Prevádzkový poriadok a iné záväzné vnútorné pravidlá, smernice a nariadenia upravujúce režim prevádzkovania Centra vydáva Prenajímateľ alebo Správca. Prenajímateľ alebo Správca má právo meniť alebo dopĺňať Prevádzkový poriadok a iné záväzné vnútorné predpisy.

Nové znenia Návštevného poriadku sú oznamované zverejnením na webovej stránke Centra, alebo uložením na mieste na to určenom (napr. informačný pult v budove Centra), čím sa stávajú platnými a záväznými pre všetky dotknuté osoby.

V celom areáli OC PROMENADA sú v platnosti nasledovné zákazy a príkazy:

 •  Zákaz užívať akékoľvek zariadenia (vstavané alebo mobilné) a akékoľvek iné predmety nachádzajúce sa v areáli Centra v rozsahu a spôsobom neprimeraným a nezodpovedajúcim ich účelovému určeniu resp. ich povahe, t.j. aj takým spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich funkčnosti.
 •  Zákaz obmedzovania iných osôb v užívaní akýchkoľvek zariadení (vstavaných alebo mobilných) a akýchkoľvek iných predmetov nachádzajúcich sa v areáli Centra a obmedzovania iných osôb vo využívaní akýchkoľvek služieb poskytovaných zákazníkom v Centre.
 • Pri návšteve Centra a pri využívaní služieb poskytovaných v areáli Centra majú návštevníci povinnosť riadiť sa pokynmi osôb na to oprávnených, ako aj osobitnými pravidlami využívania konkrétnych služieb, pokiaľ sú vydané a/alebo sú nimi návštevníci písomne alebo ústne oboznámení.
 • Zákaz vstupu zvierat do Centra s výnimkou psov, ktorí sú na vôdzke a majú košík (táto výnimka neplatí pre tzv. bojové plemená psov).
 •  Zákaz nosenia strelných zbraní v Centre.
 •  Zákaz vjazdu bicyklov, kolobežiek a iných podobných dopravných prostriedkov do Centra.
 • Zákaz vstupu podomových obchodníkov do Centra.
 • Zákaz vstupu bezdomovcom do Centra.
 • Zákaz vstupu pouličných predavačov do Centra a zákaz umiestnenia ich stánkov, vrátane akýchkoľvek súvisiacich obchodných aktivít v celom areáli Centra, vrátane exteriérov Centra (zelených i spevnených plôch, komunikácií, parkovísk pri Centre).
 • Zákaz umiestňovania alebo rozdávania letákov v celom areáli Centra (vrátane exteriérov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
 • Zákaz vykonávania akýchkoľvek iných, v tomto Prevádzkovom poriadku vopred nešpecifikovaných činností komerčného charakteru v spoločných a priľahlých priestoroch Centra vrátane parkovísk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, zákaz vykonávania takých činností, najmä prieskumného, reklamného alebo iného obdobného charakteru so zameraním na osoby nachádzajúce sa v areáli Centra, ktoré svojou povahou a/alebo spôsobom a/alebo rozsahom neprimerane obmedzujú a/alebo obťažujú osoby nachádzajúce sa v areáli Centra.
 • Zákaz konzumácie alkoholu v areáli Centra (vrátane exteriérov Centra), s výnimkou konzumácie v rámci Prenajímateľom povoleného užívania pre nájomcov v Centre.
 • Zákaz fajčenia v budove Centra (zákaz platí aj pre podzemné parkovisko, parkovací dom a strechu) mimo priestorov vyhradených pre fajčiarov pred budovou Centra a zákaz odhadzovať ohorky inde, než do nádob na to určených.
 • Zákaz demonštrácií v areáli Centra.
 • Zákaz vyučovania riadenia motorových vozidiel na parkoviskách areálu Centra.
 • Zákaz jazdenia na skateboarde a kolieskových korčuliach v areáli Centra vrátane parkovísk Centra.
 • Zákaz poškodzovania rastlín a zelených plôch v areáli Centra vrátane exteriérov Centra.
 • Zákaz odhadzovania odpadkov v celom areáli Centra vrátane exteriérov Centra.
 • Zákaz umývania vozidiel v areáli Centra vrátane exteriérov Centra.
 • Zákaz uskutočňovania mechanických prác v Centre.
 • Zákaz ponechania vozidiel na parkovisku v areáli Centra počas noci bez predchádzajúceho písomného povolenia Prenajímateľa.
 • Zákaz predaja losov, charitatívnych lotérií a obdobných artiklov v areáli Centra vrátane exteriérov bez predchádzajúceho písomného povolenia Prenajímateľa.
 • Zákaz hlasnej hudby v areáli Centra vrátane exteriéru Centra (okrem prípadov a podujatí vopred písomne schválených Prenajímateľom).
 • Zákaz politických plagátov či agitácie v areáli Centra vrátane exteriérov Centra bez predchádzajúceho písomného povolenia Prenajímateľa.
 • Zákaz akýchkoľvek činností v celom areáli Centra vrátane exteriérov Centra, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť bezpečnosť Centra a osoby.
 • Zákaz nemorálneho, na verejnosti neakceptovateľného alebo nespoločenského správania sa v celom areáli Centra.
 • Zákaz manipulácie s akýmkoľvek bezpečnostným či protipožiarnym vybavením v areáli Centra.
 • Osoba pristihnutá pri krádeži v areáli Centra bude vykázaná z areálu Centra.
 • Pokiaľ sa akákoľvek osoba dopustí priestupku v areáli Centra, Prenajímateľ má právo zakázať jej vstup do areálu Centra.
 • Zákaz blokovania, nadmerného alebo zbytočného zaťažovania (t.j. neprimeraného užívania) chodníkov, vstupov, schodov, posuvných a iných dverí, nákladných a osobných výťahov, eskalátorov, travelátorov, vestibulov, chodieb, dvorov a iných priestorov.
 • Zákaz parkovať na streche v čase od 24.00 hod do 07.00 hod.
 • Zákaz parkovania v parkovacom dome, na streche a podzemnom parkovisku mimo vyhradených miest na parkovanie.
 • Povinnosť na parkovisku rešpektovať miesta vyhradené pre telesne postihnutých návštevníkov.
 • Povinnosť dodržiavať najmä všeobecne záväzné protipožiarne, bezpečnostné, hygienické predpisy a predpisy z oblasti životného prostredia.
 • Zákaz fotografovania a iného obrazového alebo zvukového záznamu v celom areáli Centra bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
 • Zákaz vynášania inventáru z priestorov food courtu.
 • Ak osoba nachádzajúca sa v areáli Centra poruší tento Prevádzkový poriadok, môže byť požiadaná resp. vyzvaná na opustenie areálu Centra, pričom  takejto osobe môže byť súčasne odopretý ďalší vstup do areálu Centra. Ak takáto osoba nevyhovie žiadosti resp. neuposlúchne výzvu na opustenie areálu Centra, takáto osoba bude zákonným spôsobom vyvedená z areálu Centra.
 • V prípade spáchania trestného činu v zmysle Trestného zákona v znení neskorších predpisov v areáli Centra môže byť páchateľ zadržaný kýmkoľvek, pričom tento páchateľ bude následne odovzdaný príslušníkovi policajného zboru alebo mestskej polície spolu s oznámením o podozrením zo spáchania prečinu a/alebo zločinu, t.j. trestného činu. Takýmto páchateľom trestného činu ako aj páchateľom priestupku v zmysle Zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj priestupkov v zmysle osobitných predpisov v areáli Centra má Prenajímateľ právo odoprieť vstup do areálu Centra.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať obsah tohto Návštevného poriadku ako aj určovať dátum a čas jeho účinnosti.

.

Otváracie hodiny centra

Nákupná pasáž

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Otváracia doba parkoviska: 5:00 – 1:00h

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

3h zdarma

6h zdarma

Po prekročení limitu je parkovanie spoplatnené 2€/hod

Interaktívna mapa centra

-1B -1Bb 120 122 123 121 118 119 132 130 130a 132a R5 R4a 126 K2 K1 K 3 K 4 K 5 K9 K8 K7 127 125 124 R5A 128 129 133 134 136 135 R4 R3 R2 102 101c 143 142 144 103 102a 101b 104 146 147 109 112 105 101 101a 138 141 137 114 117 116 115 113 K 6 222 219 220 221 245 246 223 242 243 244 205 206 207 210 211 209 212 213 214 215 216 234 226 225 241 240 231 227 228 224 201 202 203

Kontakty

Nákupné centrum

Napervillská 5, 949 01 Nitra

Email: info@promenadanitra.sk

Tel.: +421 372 000 015

Infopult

Email: info@promenadanitra.sk

Tel.: +421 372 000 011

Pondelok – Nedeľa 10:00 – 19:00

Sociálne siete

MANAŽMENT CENTRA

Sekretariát

Ing. Andrea Polívková
Email: polivkova@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 015

Riaditeľka

PhDr. Petra Pupák Waldnerová, PhD.
Email: waldnerova@promenadanitra.sk

Marketing & PR

Mgr. Lukáš Šutka
Email: sutka@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 013

Technický úsek

Mgr. Igor Gabčo
Email: gabco@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 014
Ľudovít Fazekaš
Email: fazekas@promenadanitra.sk
Tel.: +421 372 000 014

  Parkovanie

  .

  PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA V OC PROMENADA

  Otváracia doba parkoviska : Pondelok – Nedeľa                5:00 – 1:00 hod.

  Parkovanie v OC PROMENADA t. j. v podzemnom parkovisku, parkovacom dome a na streche je pre návštevníkov spoplatňované nasledovne:

  • počas pracovných dní – prvé 3 hodiny počas kalendárneho dňa zdarma, potom každá ďalšia začatá hodina 2,-€ vrátane DPH počas kalendárneho dňa,
  • počas víkendov a sviatkov – prvých 6 hodín počas kalendárneho dňa zdarma, potom každá ďalšia začatá hodina 2,-€ vrátane DPH počas kalendárneho dňa.

  Platobné stanice na úhradu parkovného prijímajú mince v nominálnej hodnote 0,50€, 1€, 2€ a bankovky v nominálnej hodnote 5€, 10€ a 20€.

  Doba parkovania pre jedno vozidlo sa v rámci jedného kalendárneho dňa sčítava, teda do výslednej ceny sa zarátava trvanie všetkých návštev obchodného centra. Úhradou parkovného nevzniká nárok na bezplatné parkovanie počas zvyšnej časti kalendárneho dňa a služba sa pokladá za dodanú. Opätovným vjazdom do parkoviska sa zakladá dodanie novej služby.

  V prípade opustenia parkovacích priestorov na dobu minimálne 3 hodiny sú opätovne prvé 3 hodiny parkovania zdarma počas pracovných dní (resp. 6 hodín počas víkendov alebo sviatkov).

  Doba parkovania je evidovaná prostredníctvom parkovacieho lístka, ktorý vodič dostane pri vjazde do parkoviska.

  V prípade straty lístka zaplatí vodič sumu 25,- €, ak systém neeviduje ŠPZ vozidla.

  Úhrada poplatku za parkovanie sa vykonáva pred výjazdom z parkoviska OC PROMENADA. Úhradu je možné vykonať použitím parkovacieho lístka prostredníctvom 5 automatických registračných pokladní umiestnených v priestoroch OC PROMENADA. Zároveň je možné využiť bezkontaktnú platbu dostupnú na výjazdových stojanoch.

  V prípade, že požadujete doklad o zaplatení, zvoľte túto možnosť v automatickej pokladni.

  Vodič je povinný opustiť parkovisko do 15 minút od zaplatenia parkovného. V prípade, že tak neurobí a automatická výjazdová závora mu neumožní odjazd, je povinný sa opätovne odobrať k automatickej pokladni a doplatiť vzniknutý nedoplatok.

  Pri problémoch spojených s platením alebo parkovaním je možné komunikovať s obsluhou parkoviska prostredníctvom komunikátora, ktorý je umiestnený na každom vjazdovom a výjazdovom stojane a na každej pokladni.

  Zákaz parkovať na streche v čase od 24.00 hod do 07.00 hod.

  Zákaz parkovania v parkovacom dome, na streche a podzemnom parkovisku mimo vyhradených miest na parkovanie.

  Povinnosť na parkovisku rešpektovať miesta vyhradené pre telesne postihnutých návštevníkov.

  Fajčenie a manipulovanie s otvoreným ohňom je vo všetkých parkovacích zónach zakázané.

  Parkovanie vozidiel s pohonom LPG je na parkovisku zakázané. Vo všetkých parkovacích zónach je zakázaný vjazd s prívesným vozíkom.

  Maximálna povolená rýchlosť vozidiel vo všetkých parkovacích zónach je 20km/h.

  Vjazd vo všetkých parkovacích zónach je povolený len vozidlám s maximálnou výškou do 210 cm, v prípade, ak sa v parkovacích zónach nachádzajú lokálne miesta s nižšou výškou, sú zreteľne označené.

  Vodiči sú povinní neobmedzovať ostatné vozidlá pri vjazdoch a výjazdoch.

  Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané bezdôvodne používať klaksón.

  Vodič vozidla (a spolucestujúci) sa nemôžu zbytočne a neopodstatnene zdržiavať v priestoroch parkoviska.

  Chodcom je zakázané zdržiavať sa v priestoroch vjazdov a výjazdov z parkovacích zón, ako aj v priestoroch celého podzemného parkoviska a aj v priestoroch parkovacieho domu.

  Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané odstavovať nepojazdné vozidlá alebo vozidlá inak nespôsobilé jazdy.

  Vo všetkých parkovacích zónach je zakázané nechávať zbytočne či neopodstatnene zapnutý motor.

  Majiteľ/vodič vozidla je zodpovedný za všetky škody spôsobené svojím vozidlom na zdraví a majetku. Vznik takejto škody je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poškodenej osobe a prevádzkovateľovi verejného parkoviska.

  Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok vo všetkých parkovacích zónach OC PROMENADA.

  Návštevníci sú povinní parkovať len na vyznačených parkovacích plochách.

  Vo všetkých parkovacích zónach platia všeobecne platné pravidlá cestnej premávky.

  Priestory vo všetkých parkovacích zónach OC PROMENADA sú snímané priemyselnými kamerami. Návštevník parkoviska vstupom do priestorov parkoviska dáva súhlas s vyhotovením a použitím záznamu z priemyselnej kamery.

  Parkovacie zóny OC PROMENADA nie sú strážené a prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené na vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón a za škody na veciach umiestnených vo vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón.

  Pri odchode od zaparkovaného vozidla sú návštevníci povinní ho riadne uzamknúť a zabezpečiť bezpečnostným zariadením, pokiaľ je súčasťou vozidla. Návštevníci sú tiež povinní neponechávať cenné veci (napr. notebook, mobil atď.) na viditeľných miestach vo vnútri zaparkovaných vozidiel. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie či akékoľvek poškodenie týchto vecí.

  Parkovanie pre motocykle je v parkovisku bezplatné. Pri vjazde vodič motorky zazvoní na komunikátor na parkovacej rampe, počká na reakciu parkovacej služby, ktorá mu rampu otvorí. Pri výjazde je potrebné zopakovať rovnaký postup.

  Parkovanie pre motocykle je v parkovacích zónach na to určených zdarma neobmedzene, nie však dlhodobo. Za dlhodobé parkovanie sa považuje odstavenie vozidla na parkovisku na dobu dlhšiu ako 24 hodín.

  V prípade, ak chcete parkovisko v OC PROMENADA využívať pravidelne, existuje možnosť zakúpenia paušálu. Paušál – možnosť parkovania počas otváracej doby parkoviska je pre jedno vozidlo spoplatnený sumou 100 eur bez DPH / mesiac. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@promenadanitra.sk.

  NABÍJACIE STANICE ELEKTROMOBILOV

  .

  Majitelia elektromobilov si môžu svoje zariadenia dobiť na dvoch nabíjacích staniciach / spolu 4 miesta / v podzemnom parkovisku OC PROMENADA Nitra.

  Dve miesta, 2×22 kW AC (Typ 2 zásuvka / Typ 2 kábel)

  -Stanovište pre dlhodobé nabíjanie pomalým prúdom s výkonmi od 3,5 kW do 22 kW, v závislosti od typu elektromobilu. Typ konektora : 2x Plug Type 2 so špirálovým káblom.

  Vhodné pre nabíjania s časom dlhším ako 2 hodiny.
  Možnosť nabíjať naraz až dva elektromobily.
  Jednoduché a bezpečné použitie..

  Dve miesta, 60 kW DC

  Na stanovišti je možné nabíjať dve vozidlá naraz. Typ konektora: 1x CHAdeMO, 1x CCS Combo 2. V prípade nabíjania dvoch vozidiel naraz sa nabíjací výkon 60 kW rozdelí medzi obe vozidlá.

  Jednoduché a bezpečné použitie.

  Detský kútik

  .

  NÁVŠTEVNÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA INTERIÉR

  Po vstupe do priestoru areálu ihriska je každý návštevník povinný zoznámiť sa a dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku. Tento poriadok je určený pre dodržiavanie platných predpisov k ochrane zdravia a bezpečnosti návštevníkov areálu a musí byť bezpodmienečne dodržiavaný.

  Ihrisko je zriadené pre deti do 12 rokov. Prístup detí do 6 rokov je povolený len v doprovode dospelej osoby a ich vstup do hernej zóny je povolený výhradne pri zabezpečení trvalého dozoru dospelej zodpovednej osoby.

  NA DETSKOM IHRISKU JE ZAKÁZANÉ:

  • Vstupovať so psami a inými zvieratami
  • Zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom
  • Znečisťovať priestor detského ihriska odpadkami
  • Fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať akékoľvek iné omamné látky
  • Poškodzovať zariadenie ihriska a okolia
  • Používať herné prvky k iným účelom a iným spôsobom, než k akému sú určené
  • Používať herné prvky v prípade, že je zreteľne viditeľné jeho poškodenie, alebo je na herných prvkoch vada zreteľne označená

  NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ:

  • Rešpektovať návštevný poriadok a pokyny správcu ihriska
  • Chovať sa slušne a zodpovedne tak, aby neohrozoval ostatných ani sám seba
  • Dodržovať čistotu a poriadok

  NÁVŠTEVNÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA EXTERIÉR

  Po vstupe do priestoru areálu ihriska je každý návštevník povinný zoznámiť sa a dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku. Tento poriadok je určený pre dodržiavanie platných predpisov k ochrane zdravia a bezpečnosti návštevníkov areálu a musí byť bezpodmienečne dodržiavaný.

  Ihrisko je zriadené pre deti do 12 rokov. Prístup detí do 6 rokov je povolený len v doprovode dospelej osoby a ich vstup na herné prvky je povolený výhradne pri zabezpečení trvalého dozoru dospelej zodpovednej osoby.

  NA DETSKOM IHRISKU JE ZAKÁZANÉ:

  • Vstupovať so psami a inými zvieratami
  • Zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom
  • Znečisťovať priestor detského ihriska odpadkami a sprejerskými nápismi
  • Fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať akékoľvek iné omamné látky
  • Poškodzovať zariadenie ihriska a okolia
  • Používať herné prvky k iným účelom a iným spôsobom, než k akému sú určené
  • Jazdiť na bicykli, kolobežke, korčuliach a iných prostriedkoch
  • Nocovať
  • Používať herné prvky v prípade, že je zreteľne viditeľné jeho poškodenie, alebo je na herných prvkoch vada zreteľne označená

  NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ:

  • Rešpektovať návštevný poriadok a pokyny správcu ihriska
  • Chovať sa slušne a zodpovedne tak, aby neohrozoval ostatných ani sám seba
  • Dodržovať čistotu a poriadok

  NEWSLETTER

  Ak chcete mať informácie medzi prvými,
  pošlite nám váš e-mail a budete vedieť všetko a včas.