pravidlá súťaže na facebooku MINIT

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FB STRÁNKE:

 1. Organizátorom súťaže je LIVING PARK PRO, a.s., so sídlom: Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, (ďalej len „organizátor súťaže“). Kontaktná osoba súťaže: Lukáš Šutka, sutka@promenadanitra.sk
 2. Súťaž prebieha v termíne od 25.1.2023 do 31.1.2023,
 3. Výhrou v súťaži je 2x čiapka MINIT od pekárničky MINIT v OC PROMENADA Nitra
 4. Organizátor súťaže vyžrebuje 2 výhercov výhry, uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok.
 5. Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 31.1.2023 po 12:00 hod.
 6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá má aktívny Facebookový profil. Výherca si musí výhru prevziať osobne v predajni MINIT v  OC PREOMENADA od 1.2.2023. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vrátiť alebo vymeniť za finančnú hotovosť.
 7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 8. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára alebo správy na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
 9. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne. Výherca si musí výhru prevziať osobne v predajni MINIT od 1.2.2023 v OC PROMENADA. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote do 3.2.2023 podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku PROMENADA LIVING PARK v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku
 11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.