pravidlá súťaže na facebooku DURANCE

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FB STRÁNKE:

 1. Organizátorom súťaže je LIVING PARK PRO, a.s., so sídlom: Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, (ďalej len „organizátor súťaže“). Kontaktná osoba súťaže: Andrea Marešová, maresova@promenadanitra.sk
 2. Súťaž prebieha v termíne od 31.07.2024 do 04.08.2024
 3. Výhrou v súťaži je 1x balíček produktov z predajne DURANCE v OC Promenada .
 4. Organizátor súťaže vyžrebuje 1 výhercu výhry, uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok
 5. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 05.08.2024 po 12:00 hod.
 6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá má aktívny Facebookový profil. Výherca si výhru prevezme osobne na infopulte v  OC PROMENADA. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vrátiť alebo vymeniť za finančnú hotovosť
 7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz
 8. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára alebo správy na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry
 9. Výherca si výhru preberie osobne na infopulte v OC PROMENADA.
 10. . V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote do 06.08.2024 od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho
 11. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku PROMENADA LIVING PARK v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku
 12. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže
 13. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi
 14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach
 15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook
 16. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať