PRAVIDLÁ AKCIE DARČEK ZA NÁKUP

1.  Organizátor akcie a účel akcie

 • Marketingovú akciu „DARČEK ZA NÁKUP“ (ďalej len „akcia“) organizuje spoločnosť LIVING PARK PRO s., IČO: 51 674 271, IČ DPH: SK2120766736, sídlo: Ventúrska 18, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 6779/B (ďalej len „organizátor akcie“), ktorá prevádzkuje obchodné centrum PROMENADA Nitra, ktoré sa nachádza na adrese Napervillská 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej len ,,OC PROMENADA“).
 • Účelom akcie je motivovať spotrebiteľov k návšteve OC PROMENADA Nitra. Cieľom akcie je propagácia OC PROMENADA anásledne zvýšená návštevnosť a podpora predaja.
 • Akcia sa riadi výlučne týmito pravidlami akcie, ktoré obsahujú práva a povinnosti jej účastníkov, ako aj všetky podmienky akcie stanovené organizátorom

2.  Miesto konania  akcie

 • Miestom konania akcie je OC PROMENADA.

3.  Trvanie akcie

 • Akcia začína 26.06.2023 od 9.00 hod. a trvá do 15.09.2023 do 18.00 hod., alebo do vyčerpania zásob darčekov, podľa toho, čo nastane skôr.
 • O vyčerpaní zásob darčekov bude organizátor akcie informovať účastníkov akcie na infopulte OC PROMENADA, ktorý sa nachádza na prízemí OC PROMENADA (ďalej len,, infopult“ ) a na internetovej stránke organizátora akcie: promenadanitra.sk.

4.  Účasť na akcii

 • Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba právne spôsobilá k maloobchodnému nákupu (ďalej len „účastník akcie“).
 • Z akcie sú vylúčení zamestnanci prevádzok OC PROMENADA, ktorí majú miesto výkonu práce v prevádzkach OC PROMENADA v prípade, ak v akcii predložia pokladničný blok z prevádzky, v ktorej majú miesto výkonu práce.
 • Z akcie je vylúčený neplnoletý účastník akcie, ak predloží pokladničný blok o nákupe tabakových alebo alkoholických výrobkov alebo iných výrobkov, ktorých predaj je takýmto osobám zakázaný právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.  Princíp akcie a ďalšie podmienky akcie

 • Princíp akcie spočíva v poskytnutí darčeka, ktorým je modrý alebo zelený žetón. Modrý žetón umožňuje jednorazový vstup pre celodenný pobyt na Letnom kúpalisku Nitra počas sezóny 2023. Vstup platí počas riadnych otváracích hodín kúpaliska. Zelený žetón umožňuje jednorazový vstup na trampolínu v trvaní 5 minút alebo jednorazový vstup na skákací hrad v trvaní 15 minút na námestí alebo v interiéri OC PROMENADA do 15.9.2023, a to v čase riadnych otváracích hodín atrakcií a po dobu riadne určenú prevádzkovateľom. V prípade vyčerpania sa zásob jedného z typu žetónov zákazníkovi nebude umožnená možnosť výberu.
 • Modrý alebo zelený žetón (ďalej len „darček“) bude poskytnutý organizátorom akcie každému účastníkovi akcie na infopulte OC PROMENADA počas jeho prevádzkových hodín, ktorý sa počas trvania akcie preukáže originálnym pokladničným blokom, prípadne po vyzvaní pracovníkom infopultu aj konkrétnym preukázateľným nákupom, ktorý mu bol vydaný od 26.06.2023 od 9.00 hod. do skončenia akcie v niektorej z prevádzok/predajní OC PROMENADA za nákup tovaru alebo služby v hodnote aspoň 20,- eur na jednom pokladničnom bloku (ďalej len „pokladničný blok“). Účastník akcie sa preukazuje pokladničným blokom resp. predkladá pokladničný blok, prípadne aj konkrétny nákup na infopulte počas prevádzkových hodín infopultu.
 • V prípade, ak účastník akcie predloží jeden pokladničný blok za nákup tovaru alebo služby v minimálnej hodnote aspoň 20,- eur z ktorejkoľvek prevádzky/predajne OC PROMENADA, získa takýto účastník akcie len jeden darček; účastník akcie teda nemá nárok na viac darčekov ani keby hodnota jedného pokladničného bloku za nákup tovaru alebo služby prevyšovala násobky sumy 20,- eur. Sčítavanie hodnôt dvoch a viac pokladničných blokov na účely splnenia podmienky pre poskytnutie darčeku t.j. nákupu tovaru alebo služby v hodnote minimálne 20,- eur je vylúčené. V prípade, ak účastník akcie predloží viac pokladničných blokov, z ktorých každý bude vydaný za nákup tovaru alebo služby v hodnote aspoň 20,- eur, je možné požadovať viac darčekov (a to v počte zodpovedajúcom počtu takto predložených pokladničných blokov) pri splnení nasledovných podmienok: (i) ak boli pokladničné bloky vydané v rovnaký deň, musia byť vydané za nákupy vykonané v rôznych prevádzkach/predajniach OC PROMENADA, a (ii) ak boli pokladničné bloky vydané za nákupy v rovnakej prevádzke/predajni OC PROMENADA, musia byť tieto nákupy vykonané v rôzne dni počas trvania
 • Do akcie nie sú zaradené pokladničné bloky z predajní TESCO, YEME, NIKÉ, 365 BANK a TABAK PRESS, bloky za úhradu parkovného v OC PROMENADA a/alebo za úhradu darčekových poukážok;
 • Účastník berie na vedomie, že v prípade splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel akcie mu darček bude poskytnutý výlučne formou osobného odovzdania a prevzatia na infopulte počas prevádzkových hodín infopultu denne 10:00-19:00 hod. počas trvania akcie. Organizátor akcie nemá povinnosť poslať darček účastníkovi akcie poštou alebo ho doručovať účastníkovi akcie alebo akejkoľvek inej osobe akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Po prevzatí darčeka nemá účastník akcie právo výmeny darčeka za iný
 • Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí s tým, že pracovník organizátora akcie označí pečiatkou pokladničný blok, za ktorý účastník akcie dostal darček a takýto pokladničný blok nebude možné použiť

6. Osobitné ustanovenia

6.1. Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie podľa vlastného uváženia najmä si vyhradzuje právo bez náhrady kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť tieto pravidlá akcie vrátane samotnej akcie alebo darčeka. Účastníkovi akcie nevznikne akýkoľvek nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči organizátorovi akcie v prípade obmedzenia, odloženia, prerušenia, zmeny, doplnenia alebo zrušenia akcie, a to vrátane kompenzácie nákladov spojených s účasťou v akcii.

6.2. Organizátor akcie nezodpovedá za vady darčeka, ani za chyby, či poškodenia darčeka, ani za straty, či náklady spojené s odovzdaním darčeka účastníkovi akcie, ani nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkovi akcie v súvislosti s používaním darčeka.

6.3. Ak účastník akcie na účely akcie poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor akcie je oprávnený vylúčiť takúto osobu z akcie a darček jej neposkytnúť; ak mu organizátor akcie darček vydal, je povinný ho vrátiť organizátorovi akcie bez zbytočného odkladu po výzve organizátora akcie. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť z akcie takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s pravidlami akcie, pokúsil sa získať darček podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť organizátora akcie alebo OC PROMENADA.

6.4. Účastník akcie, ktorý splnil podmienky pre poskytnutie darčeka, nemá právo namiesto darčeka požadovať poskytnutie akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia od organizátora akcie ani od iného subjektu.

7. Osobné údaje

7.1 Organizátor akcie nespracúva žiadne osobné údaje účastníkov akcie v súvislosti s akciou, jej priebehom, vyhodnotením splnenia podmienok na získanie darčeka podľa týchto pravidiel akcie, ani v súvislosti s odovzdaním darčeka účastníkovi akcie.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s pravidlami akcie na infopulte OC PROMENADA a na internetovej stránke organizátora akcie: www.promenadanitra.sk.

8.2 Účasť na akcii je dobrovoľná. Darček však nebude účastníkovi akcie poskytnutý, pokiaľ účastník akcie plne nesúhlasí s týmito pravidlami akcie alebo nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce. Účasťou na akcii vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8.3. Ustanovenia týchto pravidiel akcie a akcia samotná sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.

Tieto pravidlá akcie sú účinné dňom 26.06.2023.

Organizátor  akcie: LIVING PARK PRO, a.s.